Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met Elleure B.V. Deze vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van koophandel te Arnhem (Centraal Gelderland) onder nummer 77362683 en biedt haar producten aan via één of meerdere webshops. Aan een verwijzing door koper naar eigen of andere algemene voorwaarden komt geen werking toe, tenzij de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk door Elleure B.V. is aanvaard.

1.2         Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘koper’ wordt bedoeld de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die blijkens de opdrachtbevestiging aan Elleure B.V. opdracht verleent tot het leveren van professionele kappersbenodigdheden.

 

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding

2.1         Alle aanbiedingen, via haar webshops uitgebracht door Elleure B.V., kunnen slechts worden aangemerkt als een vrijblijvende uitnodiging om een bestelling te plaatsen.

2.2         Elleure B.V. geeft op haar websites een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden artikelen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Als Elleure B.V. daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden Elleure B.V. niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding. Mocht er sprake zijn van een beperkte geldigheidsduur van een aanbieding dan zal dit uitdrukkelijk worden vermeld.

2.3         Een koopovereenkomst komt eerst tot stand nadat koper via de website een bestelling heeft geplaatst en Elleure B.V. deze bestelling uitdrukkelijk heeft aanvaard. Deze aanvaarding geschiedt middels het (automatisch) verzenden van een elektronische opdrachtbevestiging naar het door koper opgegeven e-mailadres.

 

Artikel 3. Levering en verzending

3.1         De door koper bestelde artikelen worden zo spoedig mogelijk (streeftermijn binnen 7 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst door of namens Elleure B.V. bij koper afgeleverd. Wordt deze termijn overschreden dan heeft koper het recht de overeenkomst per e-mail of schriftelijk te ontbinden. Reeds verrichte betalingen worden alsdan binnen 30 dagen na ontbinding door Elleure B.V. aan koper gerestitueerd.

3.2         Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is Elleure B.V. niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

 

Artikel 4. Bedenktijd koper

 

4.1         Koper heeft het recht om de gesloten koopovereenkomst binnen een termijn van 14 werkdagen na ontvangst van de bestelde artikelen te herroepen. Deze herroeping dient uitdrukkelijk plaats te vinden per e-mail en/of schriftelijk.

4.2         In geval van herroeping dient koper de ontvangen artikelen op eigen kosten retour te zenden en wel binnen 14 dagen nadat hij of zij de herroeping aan Elleure B.V. heeft kenbaar gemaakt.

4.3         Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in geval de geleverde artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn gebleven.

4.4         Elleure B.V. vergoedt alle betalingen van de koper, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de koper hem de herroeping meldt. Tenzij Elleure B.V. aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4.5         Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Elleure B.V. de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 5. Prijzen

5.1         Koper is voor de levering van de bestelde artikelen de in de opdrachtbevestiging opgenomen prijs verschuldigd.

5.2         Alle door Elleure B.V. genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Achter elke genoemde prijs staat de prijs (tussen haakjes) inclusief omzetbelasting, zowel op de overzichtspagina als de productdetailpagina.

5.3         De kosten voor aflevering zijn niet in de prijs inbegrepen. Deze kosten worden afzonderlijk opgegeven.

 

Artikel 6. Betaling

6.1         De door Elleure B.V. geleverde artikelen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na aflevering. Koper zal door Elleure B.V. vooraf worden geïnformeerd over de mogelijke wijzen van betaling.

6.2         Elleure B.V. is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van koper te verlangen. In geval vooruitbetaling wordt verlangd, hebben particulieren te allen tijde het recht ervoor te kiezen om (ten hoogste) de helft van het factuurbedrag te betalen bij aflevering.

6.3         Na het verstrijken van de onder 6.1 genoemde betalingstermijn verkeert de koper van rechtswege in verzuim en is hij of zij over de opeisbare vordering wettelijke handelsrente (professionele kopers) of de wettelijke rente (particulieren) verschuldigd.

6.4         In het onder 6.3 genoemde geval komen eventuele kosten van invordering (buitengerechtelijke kosten) voor rekening van koper. Deze kosten worden forfaitair gesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 50,-.

6.5         De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Elleure BV in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar, dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden, gebruikt voor of bij:

  1. risicoanalyses
  2. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden

 

Artikel 7. Reclames en klachten

7.1         Bij zichtbare gebreken moet koper terstond doch uiterlijk binnen 8 werkdagen nadat de bestelde artikelen zijn afgeleverd per e-mail of schriftelijk reclameren, waarna de klacht met bekwame spoed door Elleure B.V. in behandeling zal worden genomen.

7.2         Bij onzichtbare gebreken dient op dezelfde wijze te worden gereclameerd binnen 8 werkdagen nadat koper het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had kunnen ontdekken, doch in ieder geval uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering door Elleure B.V..

7.3         Na verloop van gemelde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft koper zijn of haar rechten ter zake verwerkt.

7.4         Koper is in geen geval gerechtigd om de betaling van openstaande facturen op te schorten en/of over te gaan tot verrekening vanwege gebreken en/of andere klachten met betrekking tot de door Elleure B.V. geleverde artikelen.

 

Artikel 8. Garantie

8.1         Op de door Elleure B.V. geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde artikelen.

8.2         De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde artikelen zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijkheid daaraan te stellen eisen als een gevolg van onoordeelkundig gebruik, dan wel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid, exoneratie en vrijwaring derde

9.1         Elleure B.V. is slechts aansprakelijk voor de als een rechtstreeks gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming door koper geleden of te lijden schade. In alle gevallen is de schade beperkt tot ten hoogste de opdrachtsom c.q. het factuurbedrag, tenzij er aan haar zijde sprake is van opzet of grove schuld.

9.2         Elleure B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bedrijfsschade (stagnatie, stillegging productie), winstderving, etc. Ook is zij nimmer aansprakelijk voor daden of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden of andere willekeurige derden.

9.3         Elleure B.V. is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, evenals voor schade veroorzaakt door computervirussen en het onderscheppen van datatransmissies van e-mail verkeer.

 

Artikel 10. Overmacht

10.1       Indien Elleure B.V. niet in staat is aan één of meerdere verplichtingen uit de koopovereenkomst te voldoen ten gevolge van feiten of omstandigheden die buiten haar macht zijn gelegen, is zij ter zake de uitvoering van deze overeenkomst, afgezien van hetgeen hiervoor is bepaald, niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van koper en zijn beide partijen gerechtigd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) te ontbinden.

10.2       Onder genoemde feiten en omstandigheden zijn, naast bijvoorbeeld vertragingen bij derden/ toeleveranciers, machinebreuk, stroomstoringen, stakingen, brand en natuurrampen, ook begrepen wettelijke en andere overheidsmaatregelen die aan nakoming in de weg staan.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

11.1       De door Elleure B.V. geleverde artikelen blijven haar eigendom, zo lang koper al het door hem of haar aan Elleure B.V. verschuldigde – rente en kosten alsmede betalingen vanuit eerdere transacties daaronder begrepen – niet heeft voldaan.

11.2       Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn of haar verplichtingen is Elleure B.V. te allen tijde gerechtigd om de door haar geleverde artikelen terug te halen. Koper is alsdan verplicht om hieraan zijn of haar volledige medewerking te verlenen.

 

Artikel 12. Insolventie

12.1       Zowel Elleure B.V. als koper hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk (schriftelijk) en zonder schadeplichtig te zijn te ontbinden, in geval de andere partij in staat van surséance van betaling of in staat van faillissement verkeert.

 

Artikel 13. Persoonsgegeven

13.1       De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door Elleure B.V. worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

 

Artikel 14. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

14.1       Alle geschillen voortvloeiende uit de met Elleure B.V. gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied waar zij is gevestigd (Rechtbank Zutphen, sector Kanton dan wel Rechtbank Zutphen, sector Civiel), tenzij partijen uitdrukkelijk anders zullen overeenkomen.

14.2       Op alle overeenkomsten met Elleure B.V. is Nederlands recht van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Arnhem (Centraal Gelderland).

Volg ons op Instagram en laat je inspireren!

In een paar stappen bij jouw perfecte kleurkit!

De kleurconfigurator is de unieke tool waarmee je bij de perfecte kleurkit uitkomt. Bekijk de informerende video nu op ons Youtube kanaal.

#elleure #elleureprofessional #singleusekit #hair #hairdresser #color #kapper #kapsalon #haarkleuring #vegan
...

Vegan

Onze Elleure Teinture kleuren, oxydanten en serums zijn 100% vegan. Ontdek Elleure nu door één van onze gratis testpakketten aan te vragen!

#Elleure #Elleureprofessional #vegan #hair #instahair #color #inspiration #hairstyle #haar #kapper #kapsalon
...

Toffee balayage

Benieuwd hoe je deze zachte toffee balayage creëert? Bekijk dan nu de nieuwste tutorial waarin Felicia Kappen Createdwithfé je mee neemt in al haar stappen via www.elleure.nl/tutorials/

#elleure #elleureprofessional #hair #hairdresser #color #haircolor #education #tutorials #vegan
...

Terugblik..

Een jaar geleden creërden wij onze campagne beelden. Wij blijven ze nog altijd mooi vinden, wat vinden jullie?

Fotografie: @sannegrasdijkphotography
Haar: @floorkleyne
Make-up: @darien_touma_makeup_artist
Styling: @annetverbeekstyling
Video: @arthurtervoert

#elleure #elleureprofessional #behindthescnes #vegan #inspiration #model #instacolour # instahair #inspiration #hairdresser #kapper #haarkleur
...

Elleure biedt twee oplichtende producten. De Elleure Clarifier Blond Plex en de Elleure Clarifier Blondeerpoeder. Benieuwd welke het beste bij jou past? Kijk dan op www.elleure.nl

#elleure #elleureprofessional #haar #haarkleur #kapper #highlights #kleurbescherming #kleurvervaging #kleurbehoud # haarkleuring #colorist #inspiration #instahair #instacolour #hairstyle #inspiration #hairdresser
...

Elleure Teinture Oxydant

De Elleure Teinture Oxydant kan je gebruiken met onze Teinture en Clarifier lijn. Daarnaast is de oxydant volledig vegan.

#elleure #elleureprofessional #ingredienten #vegan #oxydant #activator #teinture #clarfier #colour #hairdresser
...

NIEUW!

Met behulp van de Elleure kleurconfigurator kan jij nu super gemakkelijk ontdekken welke kleur Single Use Kit geschikt is voor de kleur van het haar dat je wilt gaan kleuren. Bekijk hem nu op www.elleure.nl

#elleure #elleureprofessional #kleur #haar #haarkleuring #kleurconfigurator #color #hairdresser #inspiration #haircolor
...

MEADOWFOAM OIL

Geeft een hydratatie kick tijdens het kleurproces met de Elleure Teinture lijn, waardoor je haar een extra mooie glans krijgt.

#elleure #elleureprofessional #teinture #haarkleuring #kapper #hair #colour #haircolor #shine #hairdresser
...

Elleure educator Felicia Kappen @createdwithfe creëerde met een kleine transformatie met de Elleure Clarifier Blondplex de perfecte zomerse touch. #elleure #elleureprofessional #haarverf #kapper #hairdresser #education #hair #haircolor #hairstyle #colorful ...

Gouden tinten✨
#elleureprofessional #elleure #kapper #haarverf #haarverftechniek #hairstyle #educationhairdressers #education #hairdresser #color #colorful
...

Opzoek naar inspirerende educatie?

Elleure biedt onder begeleiding van Felicia Kappen @createdwithfe diverse trainingen aan. Interesse? Kijk op www.elleure.nl

Tip: Schaf nu een Ultime startpakket aan en ontvang een gratis training.

#Elleure #Elleureprofessional #kleur #haar #haarkleur #kapper #educator #kapsalon #balayage #vegan #education #inspiration #instahair #instacolour #hairstyle
...

Nominatie!

Trots zijn wij dat we genomineerd waren voor de Dutch Beauty Awards in de categorie ‘Made in NL’.

Meer weten over deze nominatie? Lees onze blog!

#Elleure #Elleureprofessional #kleur #haar #haarkleur #vegan #kapper #kapsalon #meadowfoamoil #vitamineC
...

This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.